image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 180
  • Trong tuần: 1 274
  • Tất cả: 80400
Những bước tiến trong Chuyển đổi số năm 2023
ông tác Chuyển đổi số đang ngày càng trở thành chìa khoá trong việc cải cách hành chính cũng như đơn giản hoá thủ tục hành chính mang lại những tiện ích cho nhân dân.

 

anh tin bai

Ngày 10 thán11 năm 2023, tại Phòng họp UBND xã Yên Cường.

Đồng chí Trịnh Xuân Hiền Chủ tịch UBND xã đã chủ trì Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023; Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và bàn giải pháp nâng cao chỉ số CCHC năm 2024.

Tham dự cuộc họp có: Đại diện Thường trực Đảng ủy HĐND xã; Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã; Phó Chủ tịch UBND, các Ủy viên UBND xã và các đoàn thể cấp xã, các cán bộ, công chức trong cơ quan UBND xã, đông đủ thành viên trong Ban biên tập trang TTĐT xã.

Tại cuộc họp, sau khi nghe đồng chí Nguyễn Nhật Quang, Công chức Văn phòng Thống kê UBND xã báo cáo tình hình hoạt động công tác CCHC và trang TTĐT xã năm 2023, nêu lên những khó khăn, tồn tại, hạn chế và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiển – Bí thư Đảng ủy xã phát biểu chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, các ý kiến phát biểu thảo luận của các cán bộ, công chức tham dự cuộc họp.

Đồng chí Trịnh Xuân Hiền - Chủ tịch UBND xã kết luận:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Nhìn chung, công tác CCHC trên địa bàn xã năm 2023 đã được lãnh đạo và toàn thể CBCC trong cơ quan đặc biệt quan tâm. Đã có những chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo xã, sự chuyển biến tích cực gắn với trách nhiệm của mỗi một CBCC trên từng lĩnh vực được phân công. Tiếp nhận, giải quyết các TTHC cho công dân, tổ chức đến giao dịch tại Bộ phận TN&TKQ đảm bảo kịp thời, đúng hẹn. Việc ứng dụng CNTT trong hoạt động chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc được thực hiện đồng bộ, việc sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh vào giải quyết công việc như phần mềm quản lý văn bản và điều hành; Hệ thống thư điện tử, phần mềm một cửa điện tử, phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức,... được sử dụng thường xuyên, đã mang lại nhiều kết quả tích cực trong công tác xử lý văn bản, trao đổi thông tin và giải quyết thủ tục hành chính, chỉ đạo điều hành tại cơ quan.

Trang TTĐT hoạt động khá hiệu quả, kịp thời cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của UBND xã, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như cung cấp, cập nhật đầy đủ các quy trình thủ tục hành chính, tiến độ giải quyết công việc tạo sự minh bạch, công khai trong quá trình giải quyết TTHC. Số lượng tin bài ngày càng phong phú, chất lượng được nâng lên,

II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ

1. Một số cán bộ công chức chưa chấp hành nội quy, quy chế cơ quan, kỷ luật kỷ cương hành chính và tham mưu xử lý các nhiệm vụ được giao chưa kịp thời, thiếu chủ động, không dứt điểm.

2. Việc ứng dụng CNTT của một số CBCC ( có cả lãnh đạo) trong xử lý, giải quyết công việc vẫn chưa được thường xuyên. Đặc biệt là việc sử dụng hộp thư công vụ để trao đổi và giải quyết trong công việc; việc truy cập, đăng tải các nội dung lên trang TTĐT của HĐND, Mặt trận, các đoàn thể (Hội Nông dân, Hội CCB, Hội LHPN) và một số CBCC vẫn còn hạn chế.

3. Việc rà soát, kiểm soát các TTHC bất cập, không phù hợp và đề xuất các giải pháp để khắc phục, thay thể, bổ sung vẫn chưa được kịp thời. Đồng thời việc rà soát, cập nhật các quy trình khi có thay đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiểu chuẩn ISO 9001:2015 vẫn còn chậm.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế và Nâng cao chỉ số Cải cách hành chính trên địa bàn; trong thời gian tới, UBND xã sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục bám sát Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của UBND huyện. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030 của UBND huyện và Kế hoạch của xã.

2. Tiếp tục thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính theo: Chỉ thị số11/CT- UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Nam Định về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp tỉnh Nam Định.

Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 18/01/2021 của UBND huyện về tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công sở, đạo đức công vụ; Công văn số 937/UBND-NV ngày 01/12/2021 của UBND huyện về đẩy mạnh thực hiện hoạt động công vụ, công tác CCHC sau kiểm tra và nâng cao hiệu quả của bộ phận một cửa cấp xã; Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 20/12/2022 về kế hoạch CCHC huyện Ý Yên năm 2023; Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 15/03/2023 về kiểm tra công vụ, công tác CCHC năm 2023;

Kế hoạch số 03A ngày 15/03/2023 về tang cường kỷ luật kỷ cương hành chính công vụ và Công văn số 11/UBND xã ngày 11 tháng 5 năm 2022 về việc chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành chế độ hội họp nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy chế hoạt động của UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021, Quy chế dân chủ trong các hoạt động cơ quan theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế văn hóa công sở.

4. Tiếp tục duy trì và áp dụng tốt quy trình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong hoạt động của UBND xã. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính ở tất cả các ngành, lĩnh vực đã được cấp có thẩm quyền công bố; kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung các thủ tục không còn phù hợp.

5. Phát triển chính quyền điện tử, Chính quyền số. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào việc theo dõi, quản lý, giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, công dân tại cơ quan, đơn vị.

6. Thường xuyên triển khai và thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP.

7. Nâng cao vị trí, vai trò và trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong công tác cải cách hành chính, kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch, đề ra các giải pháp, biện pháp thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nhà nước tại địa phương; đồng thời thực hiện tốt công tác sơ, tổng kết để kịp thời uống nắn, rút kinh nghiệm trong công tác và thường xuyên thực hiện tốt công tác báo cáo thông tin cho cấp trên theo quy định.

8. Tiếp tục tổ chức quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí đội ngũ cán bộ công chức nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động. Chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ kiến thức chuyên môn, năng lực làm việc, kỹ năng giao tiếp trong thi hành công vụ gắn trách nhiệm với quyền lợi và các chế độ đãi ngộ theo quy định. Đồng thời tiếp tục rà soát, sắp xếp lại bộ máy theo vị trí việc làm và yêu cầu công việc, gắn với việc tinh giảm biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công vụ.

9. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ, năng lực chuyên môn, thái độ ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức trong thi hành công vụ gắn trách nhiệm với quyền lợi và các chế độ đãi ngộ theo quy định.

10. Phát huy tinh thần đoàn kết và ý chí tự lực, tự cường, năng động sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan UBND xã nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực và dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao để phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn xã năm 2022 và các năm tiếp theo.

11. Về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, HĐND, UBMTTQVN, các đoàn thể đối với công tác CCHC trong năm 2023, nên giám sát chéo và phải đầy đủ các tài liệu kiểm chứng phục vụ chấm điểm CCHC theo yêu cầu.(Kế hoạch giám sát, Thông báo thời gian, báo cáo tổng hợp, Biên bản,Thông báo khắc phục khuyết điểm, Kết quả đã khắc phục khuyết điểm)

12. Khắc phục những tồn tại trong Quyết định số 1395/QĐ-SNV ngày 05/12/2022 Về việc công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của UBND các xã, phường, thị trấn năm 2022.

Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm như đã nêu trên, yêu cầu các bộ phận, các công chức phụ trách các lĩnh vực cần bám sát tình hình thực tế của địa phương và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên để chỉ đạo và tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ. Trong đó, cần chú trọng thực hiện nghiêm túc việc tham mưu báo cáo và chấp hành đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ do cá nhân mình phụ trách theo sự chỉ đạo của UBND xã và yêu cầu của UBND huyện và các ngành cấp trên./.

Cơ quan chủ quản: Xã Yên Cường- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Cường - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayencuong.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang